Tájékoztatás a Társaság törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság

közleménye

A cégjegyzékbe a Cg. 01-10-043873 számon bejegyzett FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4., adószáma 12238178-4-42; a továbbiakban: „Társaság”) 2024. február 2. napján írásbeli döntéshozatallal meghozott 2/2024 (02.02.) számú közgyűlési határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) valamint a Társaság Alapszabályának vonatkozó rendelkezései alapján döntöttek a Társaság által HU0000055694ISIN azonosító alatt kibocsátott 10.000 db (tízezer darab) „A” sorozatú, egyenként 100.000,-Ft (százezer forint) név- és kibocsátási értékű nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására

A Társaság jelen hirdetménnyel felhívja a Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából – az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban. Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta.

A részvényes minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak:

A benyújtási időszak kezdő napja: 2024. február 15.
A benyújtási időszak zárónapja (Fordulónap): 2024.  április 15.

Időtartama: 60 (azaz hatvan) nap.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.)

A részvény-átalakítás időpontja:

A nyomdai úton előállított részvény benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, azaz 2024. április 16.

A Társaság az átalakítás napján köteles kiállítani a Tpt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott okiratot és azt a kibocsátói utasítás részeként a KELER-nél letétbe helyezni.

Amennyiben valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.

Az igazgatóság a begyűjtési időszak lezárásáról és az átalakítás napjáról a részvényeseket haladéktalanul tájékoztatja.

A részvény-átalakítás

Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja.

Az igazgatóság utasítja a KELER-t a dematerializált részvények előállítására a Társaság Közgyűlésének határozata, dematerializált előállítási módját tartalmazó hatályos létesítő okirata, valamint a Részvényesi Nyilatkozat alapján megadott a dematerializált értékpapírok átalakítás napjával történő jóváírására.
A nem szabályszerűen benyújtott, vagy be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények a Társaság KELER-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti.

Az átalakítás napjával a Társaság Közgyűlése határozatot hoz az átalakított nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat címlet és sorszám szerint érvénytelenné nyilvánításáról, és ezzel egyidejűleg meghatalmazza és utasítja a Részvényeseket, hogy az átalakításra benyújtott részvényeket a 98/1995. (VIII.24.) Korm. Rendelet szerint érvénytelenítse, és annak megtörténtét igazolja vissza a Társaság részére.

Be nem nyújtott részvények, értékesítés

A Társaság az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét vagy a lejáratkor esedékes összeget. Az értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a Társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

Egyéb információ

A részvények átalakításával (benyújtásával) kapcsolatosan a Társaság kapcsolattartójánál Simon Anitánál, valamint a simon.anita@alteo.hu e-mail címen kérhető további tájékoztatás.