ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Adatkezelő a vele szerződő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait szerződés teljesítése címén kezeli.
  2. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  3. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás, az nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
  4. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása. Ha a szerződéses érdeket a teljesítésben beállt zavart meghaladó mértékű sérelem éri és a teljesítés körét jogi eljárás (beleértve behajtás, követeléskezelő igénybevétele, a teljesítés további kikényszerítése) erejéig meghaladó további adatkezelés szükséges, az adatkezeléshez AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja nyújt megfelelő jogalapot.
  5. A személyes adatok címzettjeinek köre: a Társaság vezetője, a Társaság ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
  6. A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
  7. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.
  8. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
  9. Adatkezelő tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt, hogy az adatkezelő honlapján adatkezelési tájékoztató további információkkal szolgál személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.
  10. Adatkezelővel szerződő természetes személy nyilatkozik, hogy adatkezelő tájékoztatását megértette és tudomásul vette.